અમારી પ્રોડક્ટ

જિંગીડાઉત્પાદનોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1, વાઇન લેબલ

2, ફૂડ લેબલ

3, કોસ્મેટિક લેબલ

4, વોટર લેબલ

અમે વિશ્વભરમાં મોટી બહુરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓથી માંડીને નાની વ્યક્તિગત કંપનીઓ સુધીની વિશાળ શ્રેણીની કંપનીઓને સમગ્ર વિશ્વમાં એડહેસિવ સ્ટીકરો સપ્લાય કરીએ છીએ.


વાઇન લેબલ કોસ્મેટિક લેબલ
ફૂડ લેબલ પાણીનું લેબલ